Tag: Đút cu vào mồm

Bà dì qua nhà cháu chơi được bị cháu đút cu vào mồm

Bà dì nay khá là rảnh rỗi cho nên hôm nay có qua thăm thằng cháu. Nhưng khi mà bà dì qua chơi thì bà dì này mới ngồi xuống ghế thôi, chưa được thoải mái thì thằng cháu nó vác hẳn con cu đút vào mồm của của bà dì rồi. ...